Organisationstest

Testet består av fyra teman med vardera fyra frågor

Markera det alternativ som stämmer in bäst på den femgradiga skalan
1- Stämmer inte alls
5- Stämmer helt och hållet

Förtroende och öppenhet

1 2 3 4 5  
Medarbetare och chefer, liksom medarbetare emellan, har ett ömsesidigt förtroende för varandra
Medarbetare och chefer för en öppen och ärlig dialog om viktiga förhållanden på arbetsplatsen
Meningsskiljaktigheter respekteras och medarbetare och chefer försöker i en konstruktiv andra finna goda lösningar på uppkomna problem
Organisations/företagsledningen är mån att upprätthålla en öppen dialog med de anställda och att eftersträva deras förtroende

Gemenskap och samarbete

1 2 3 4 5  
Medarbetare upplever tillhörighet och trivsel i en arbetsgemenskap
Medarbetare tar sin del av arbetet och hjälper varandra i en prestigelös anda.
Medarbetare kan samarbeta väl över yrkes-, avdelnings- och funktionsgränser och värdesätter varandras kompetenser och insikter
Arbetsgivare och chefer genomför aktiviteter för att stärka gemenskap och samarbete medarbetare emellan och med företaget/organisationen

Engagemang och meningsfullhet

1 2 3 4 5  
Medarbetare upplever arbetet och arbetsuppgifterna som meningsfulla
Medarbetare känner stolthet för att tillhöra företaget eller organisationen
Medarbetare strävar efter att utföra ett gott arbete
Arbetsgivare och chefer tar reda på vad enskilda medarbetare upplever som meningsfullt och engagerande

Ansvarstagande och initiativförmåga

1 2 3 4 5  
Medarbetare har förmåga att ta ansvar för eget arbete och egna resultat
Medarbetare besitter initiativförmåga och bemyndigande att ta initiativ som utvecklar verksamheten
Medarbetare har förmåga att balansera ansvar och initiativ med fysiskt och psykiskt välbefinnande över tid
Arbetsgivare och chefer tar reda på i vilken riktning som enskilda medarbetare vill och kan ta ansvar och ser till att tillräckligt med befogenheter ges